หน้าแรก > รู้จักกับศูนย์ให้คำปรึกษา


www.thaimental.com
www.clinicrak.com
www.geocities.com
www.siamhealth.net
www.elib-online.com
www.thailabonline.com
www.thaiparents.com
www.tobefriend.in.th
www.budpage.com
www.baanjomyut.com
www.thaiwisdom.com
www.religionoftruth

รู้จักกับศูนย์ให้คำปรึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Service Center)
ศูนย์ให้คำปรึกษาในสังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน การงาน ชีวิตส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษา เกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจและเกิดกำลังใจในการจัดการ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง เหมาะสม ซึ่งทางศูนย์ ฯ ได้จัดบริการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา คือ

  • บริการให้คำปรึกษารายบุคคล
  • บริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • บริการให้คำปรึกษาทาง internet
บริการให้คำปรึกษารายบุคคล
หมายถึงกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในรูปแบบการพูดคุยระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้มารับคำปรึกษาภายใต้บรรยากาศ ของความอบอุ่นความไว้วางใจความจริงใจ เพื่อให้ผู้มารับ คำปรึกษาสามารถเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเปิดเผย โดยมีผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือให้ความกระจ่างชัดในปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา

บริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
หมายถึง กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ประกอบด้วยสมาชิก 8 - 10 คน มีผู้นำกลุ่มทำ หน้าที่เอื้ออำนวยให้สมาชิกกลุ่มเกิดการพัฒนา งอกงามภายในตนเอง โดยผ่านรูปแบบการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและการตระหนักรู้ภายในตนเอง

บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (081-988-4472)
เป็นกระบวนการปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัว หรือไม่สะดวกมารับบริการที่ศูนย์ให้คำปรึกษาสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาพูดคุยได้ที่เบอร์ (081-988-4472)

แบบทดสอบทางจิตวิทยา
แบบทดสอบที่นำมาใช้จะเป็นแบบประเมินตนเองง่ายๆ สำหรับผู้ที่อยากรู้จักตนเองในแง่มุม ต่างๆ สามารถทำและแปลผลให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าใจตนเองเบื้องต้น หากต้องการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งขึ้นหรือต้องการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ก็สามารถไปพูดคุยปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาค่ะ อาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับ
  • แบบทดสอบความกังวลต่อสิ่งที่ผู้อื่นคิดต่อคุณ
  • แบบทดสอบการยอมรับตนเอง

หน้าแรก | รู้จักกับศูนย์ให้คำปรึกษา | บุคลากรประจำศูนย์ฯ
Copyright ©2006 www.kbu.ac.th. All Rights Reserved.