csc.kbu.ac.th

 

ศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Service Center)ศูนย์ให้คำปรึกษาในสังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน การงาน ชีวิตส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษา เกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจและเกิดกำลังใจในการจัดการ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง เหมาะสม ซึ่งทางศูนย์ ฯ ได้จัดบริการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา คือ

  • บริการให้คำปรึกษารายบุคคล
  • บริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • บริการให้คำปรึกษาช่องทางออนไลน์

Male Enhancement Pills Best Male Pills 2022 Male Pills Sexual Enhancement Pills best Sex Pills For Men Penis Enlargement pills Top Male Enhancement Pills Sexual Pills men's libido pills best male libido supplements