csc.kbu.ac.th

 

HUG&HEART@kasem ศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆโดยนักจิตวิทยา เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาการเรียน ปัญหาการงาน ชีวิตส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษา เกิดความมั่นใจ อบอุ่นใจและเกิดกำลังใจในการจัดการ ร่วมค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่าง เหมาะสม ซึ่งทางศูนย์ ฯ ได้จัดบริการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา คือ

  • บริการให้คำปรึกษารายบุคคล
  • บริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
  • บริการให้คำปรึกษาช่องทางออนไลน์    

 

Male Enhancement Pills Best Male Pills 2022 Male Pills Sexual Enhancement Pills best Sex Pills For Men Penis Enlargement pills Top Male Enhancement Pills Sexual Pills men's libido pills best male libido supplements